fbpx
입장권 구매
주소
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T: +31 70-4277730
E: info@escherinhetpaleis.nl
관람안내

관람료

입장료 € 12,50
단체(15인 이상) € 11,50 (1인당)
청소년(만 13~17세) € 9,50
어린이(만 7~12세) € 6,50
어린이(만 6세 이하) 무료
대학생(학생증 제시) € 11,50
ICOM Card 무료
중등학교 단체 € 5,50
초등학교 단체 € 4,50
콤비티켓 Kunstmuseum Den Haag € 27,50